Văn phòng HĐND-UBND

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Đặng Quang Thảo

Cán bộ VP - TK

0988.842.259

dangquangthao_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Quang

 Cán bộ VP - TK

01694.722.723

nguyenngocquang_ptt_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Minh Tuấn

Văn phòng - CNTT

01647.089.247

nguyenminhtuan_ptt_longbien@hanoi.gov.vn

4

Nguyễn Thị Vân Phương

HĐLĐ VP

0164.384.

0421

Nguyenthivanphuong_longbien@hanoi.gov.vn