văn hóa thông tin

STT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Hà Đình Vinh

Cán bộ VHTT

0904.127.764

hadinhvinh_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Minh Tiến

HĐLĐ VHTT

 

nguyenminhtien_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng Đài TT

01696243370

nguyenvanhung_longbien@hanoi.gov.vn