Ủy ban kiểm tra đảng ủy phường

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

 

 
 

1

Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

 

 

2

Nguyễn Thị Ninh

Đảng ủy viên, PCT HĐND

 

3

Trần Thị Kim Chinh

Đảng viên chi bộ tổ dân phố số 8

 

4

Dương Thị Hồng

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ

 

5

Nguyễn Khánh Minh

Đảng viên chi bộ tổ dân phố số 11