Tuyên giáo Đảng ủy phường

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
ĐT bàn Di động
1 Nguyễn Việt Hùng CB Tuyên giáo   0985.371.586