Bộ phận Tư pháp

STT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Đinh Quang Vịnh

Cán Bộ Tư Pháp

0904.279.206

dinhquangvinh_longbien@hanoi.gov.vn

2 Đỗ Thu Hằng HĐLĐ Tư pháp 0989.258.656 nguyenminhduc_ptt_longbien@hanoi.gov.vn