bộ phận thanh tra xây dựng

STT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Phạm Đình Thiện

ThanhTra Xây Dựng

0903.471.629

phamdinhthien_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Viết Tùng

Thanh Tra xây Dựng

0916.614.827

nguyenviettung_longbien@hanoi.gov.vn

3

Lê Quang Thuận

Thanh Tra xây Dựng

0989.788.644

lequangthuan_longbien@hanoi.gov.vn

4

Nông Thanh Phương

Thanh Tra xây Dựng

0989.796.956

Nongthanhphuong_longbien@hanoi.gov.vn