Bộ phận kế toán

STT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Nguyễn Thị Thọ

Cán Bộ TC- KT

0983.754.522

nguyenthitho_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Thị Huyền

Cán bộ TC-KT

0967.148.282

nguyenthihuyen_longbien@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Tuấn Anh

HĐ Kế toán

0904.345.931

nguyentuananh_longbien@hanoi.gov.vn

4

Đinh Thị Hồng Lan

HĐ Kế toán

0989.605.154

dinhthihonglan_longbien@hanoi.gov.vn