Bộ phận quân sự

STT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Phan Ngọc Phú

CHT Quân Sự

0914.421.854

phanngocphu_longbien@hanoi.gov.vn

2

Nguyễn Hoàng Nam

CHP Quân Sự

0168.510.8071

nguyenhoangnam_longbien@hanoi.gov.vn

3

Đinh Tiến Thành

CHP Quân Sự

0988.655.835

dinhtienthanh_longbien@hanoi.gov.vn