MẶT TRẬN TỔ QUỐC và các đoàn thể

ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG THƯỢNG THANH

A. CHỨC NĂNG

 - Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

B. NHIỆM VỤ 

Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Tổ chức bộ máy của Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường bao gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Thường trực được phân công phụ trách từng bộ phận như sau:

1. Phụ trách công tác Tổ chức – Cán bộ, Thi đua – Khen thưởng;

2. Phụ trách công tác Tuyên truyền, phong trào;

3. Phụ trách công tác Dân chủ - pháp luật;

4. Phụ trách công tác Tôn giáo, Người cao tuổi;

5. Phụ trách thực hiện các cuộc vận động;

* Tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ phường bao gồm:

- Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp phường: 41 vị.

- Số lượng Ủy viên Ban Thường trực của phường: 05 đồng chí.

- Số Ban công tác Mặt trận: 28 Ban.

D. LÃNH ĐẠO UBMTTQ PHƯỜNG

1. Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Uỷ viên Thường vụ, Chủ tịch UB MTTQ phường

ĐT liên hệ: 01668298684

Địa chỉ mail: nguyenvietthang_longbien@hanoi.gov.vn

 2. Đ/c Phạm Thị Hường – Phó Chủ tịch UB MTTQ phường

ĐT liên hệ: 0946416589

Địa chỉ mail: phamthihuong_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đ/c Hoàng văn xứ - Phó Chủ tịch UB MTTQ phường

ĐT liên hệ: 0987856659 

E. THÀNH TÍCH  

Từ năm 2008 đến nay, Ủy ban MTTQ phường đã được Ban giám đốc Công An Thành phố Hà Nội, UBND Quận Long Biên, Ủy ban MTTQ Quận Long Biên; Đảng ủy, UBND phường Thượng Thanh tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; Phong trào "Toàn dân tham gia tự phòng tự quản, phát hiện tố giác tội phạm, đấu tranh với các loại đối tượng chính trị, phạm tội & TNXH, đảm bảo an ninh trên địa bàn phường"; thực hiện tốt các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thành tích xuất sắc trong việc xay dựng và thực hiện quy chế dân chủ; Trong công tác Thanh tra nhân dân; Giám sát đầu tư của cộng đồng.