Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 06/04/2020 | 04:28  | Lượt xem: 50
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 15

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 03/04/2020 | 05:03  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 14

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 28/03/2020 | 08:38  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 13

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 20/03/2020 | 03:02  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 12

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 13/03/2020 | 09:25  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 11

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 02/03/2020 | 02:57  | Lượt xem: 45
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 10

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 19/02/2020 | 09:14  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 8

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/02/2020 | 04:19  | Lượt xem: 53
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND - Tuần 7

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:46  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 6

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:45  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 5

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:44  | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 4

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:43  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 3

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:42  | Lượt xem: 33
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND - Tuần 2

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:41  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 1

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/12/2019 | 09:06  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy- UBND -Tuần 52

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/12/2019 | 07:51  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 51

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:02  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 50

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/12/2019 | 08:57  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 49

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/12/2019 | 08:55  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 48

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/11/2019 | 06:16  | Lượt xem: 68
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 47