Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 24/08/2020 | 10:51  | Lượt xem: 46
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 35

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 17/08/2020 | 11:00  | Lượt xem: 58
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 34

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/08/2020 | 01:58  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 33

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:45  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 32

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 27/07/2020 | 11:06  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 31

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/07/2020 | 05:50  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 30

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 13/07/2020 | 03:06  | Lượt xem: 53
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 29

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 07/07/2020 | 02:58  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 28

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 07/07/2020 | 02:56  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 27

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 24/06/2020 | 04:10  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 26

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 15/06/2020 | 04:47  | Lượt xem: 64
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 25

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/06/2020 | 05:15  | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 23

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/06/2020 | 05:14  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 22

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/06/2020 | 05:13  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 08/06/2020 | 05:39  | Lượt xem: 53
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 24

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 11/05/2020 | 11:15  | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 20

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/05/2020 | 05:23  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 19

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 27/04/2020 | 11:16  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 18

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 20/04/2020 | 04:23  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 17

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 13/04/2020 | 03:58  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 16