Danh sách khối Dân vận

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư TT, Trưởng khối

0912019097

Nguyễn Viết Thắng

UVTV, CT UBMTTQ, CB Tuyên giáo - Phó khối

0915504951

Nguyễn Đăng Tiến

UVTV, Trưởng CAP - Thành viên

0903267787

Trần Thị Thanh Hồng

ĐUV, PCT UBND - Thành viên

0915070603

Phan Ngọc Phú

ĐUV, CHTQS - Thành viên

0914421854

Nguyễn Ngọc Thịnh

ĐUV, CT Hội CCB - Thành viên

0903494558

Nguyễn Việt Hùng

ĐUV, CT Hội ND - Thành viên

0985371586

Đỗ Minh Đức

ĐUV, Bí thư ĐTN - Thành viên

0982855779

Bành Thị Thư

Chủ tịch Hội LHPN - Thành viên

0936709011

Phạm Văn Hỗ

Chủ tịch Hội NCT - Thành viên

0978176758

Hoàng Văn Luân

Chủ tịch Hội CTĐ - Thành viên

01237844088