học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng
Ngày đăng 27/02/2018 | 14:27  | Lượt xem: 3447

Ngày 09/02/2018, Ban Tuyên giáo quận ủy ban hành Hướng dẫn 34-HD/BTGQU về việc "Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng". Nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết số15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, 03 chương trình công tác của Quận ủy (khóa III), đặc biệt là Chương trình  01-CTr/QU của Quận ủy.

- Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội  Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

II. Một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII khoá XII năm 2018

1. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình (thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/QU)

2. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”. Đưa các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

- Phòng Giáo dục Đào tạo quận tiếp tục chỉ đạo các trường học triển khai giảng dạy các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo.

- Quận Đoàn chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Cổng Thông tin điện tử quận và 14 phường.

- Bản tin nội bộ quận duy trì chuyên mục gương sáng đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

- Các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chú trọng xây dựng các mô hình mới, cách làm hay. Quận chỉ đạo đánh giá và triển khai nhân rộng với những mô hình phù hợp.

- Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình.

4. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái

- Ban Chỉ đạo 94 Quận chủ động chỉ đạo việc đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trên Internet, mạng xã hội liên quan đến Quận.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên, kết hợp tuyên truyền người tốt, việc tốt với việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp giữa tuyên truyền thông qua bài viết với tuyên truyền miệng qua hệ thống báo cáo viên của Quận và cơ sở.

- Ban Tuyên giáo Quận uỷ chủ động thông tin chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận và các địa phương tới cơ quan báo chí và nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất và Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”để tiếp nhận thông tin, lắng nghe đối thoại với nhân dân và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

5. Kiểm tra, giám sát (thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/QU)

III. Thực hiện chuyên đề 2018

1.1. Cấp ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 cho đảng viên.

- Lựa chọn một trong các hình thức học tập sau:

+ Mời báo cáo viên truyền đạt chuyên đề.

+ Tổ chức cho toàn thể đảng viên của đảng bộ học tập tập trung (học tập qua đĩa DVD do ban Tuyên giáo cung cấp)

+ Sao gửi đĩa DVD tới từng chi bộ để chủ động bố trí thời gian học tập.

1.2. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể cùng cấp học tập với hình thức phù hợp

1.3. Thời gian hoàn thành việc học tập Hoàn thành trong tháng 3/2018.

2. Cấp ủy chỉ đạo lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận phối hợp với cơ sở tổ chức học tập cho đoàn viên hội viên. Triển khai các nội dung giám sát theo hướng dẫn số 14-HD/QU.

4. Tài liệu học tập và sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các Chi, đảng bộ cơ sở căn cứ nội dung hướng dẫn để triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng.

                                                                               (Nguồn : Ban Tuyên giáo Quận ủy)