học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo theo tinh thần nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 của BCT
Ngày đăng 28/08/2017 | 15:44  | Lượt xem: 389

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/QU, ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 57-KH/ĐU, ngày 10/02/2017 của Đảng ủy phường về công tác Tuyên giáo năm 2017; Hướng dẫn số 06-HD/ĐU, ngày 03/03/2017 “Về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thượng Thanh xây dựng kế hoạch lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cụ thể như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

- Nhằm nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị

- Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

- Là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

2. Yêu cầu

- Việc tham gia góp ý vào quá trình thực hiện kế hoạch tu dưỡng của người đúng đầu cơ quan đơn vị phải trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, tránh hình thức.

- Đối tượng được góp ý với tinh thần cầu thị, có kế hoạch, tiến độ thực hiện các tồn tại, hạn chế.

II.  NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Lựa chọn 03 chi bộ để làm điểm

- Chi bộ cơ quan phường (Chi bộ có nhiều các đồng chí lãnh đạo phường).

- Chi bộ trường THCS Thượng Thanh (đại diện khối chi bộ HCSN).

- Chi bộ Tổ dân phố số 5 (Đại diện cho chi bộ TDP), cụ thể như sau:

2. Tổ chức lấy phiếu góp ý

2.1. Đối với chi bộ cơ quan phường

a. Hội nghị 1

- Chỉ đạo lấy ý kiến góp ý: Ban Tuyên giáo quận uỷ

- Đối tượng cần lấy ý kiến đánh giá: Đảng viên của chi bộ cơ quan phường.

- Thành phần xin ý kiến đánh giá: Toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức viên chức và người lao động của cơ quan phường.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên của chi bộ cơ quan phường theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Thời gian: Trong tháng 8/2017.

- Địa điểm: Hội trường UBND phường.

b. Hội nghị 2

- Chỉ đạo lấy ý kiến góp ý: Ban Tuyên giáo Quận uỷ.

-  Đối tượng cần lấy ý kiến đánh giá.

+ Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, CT HĐND phường.

+ Đ/c Hoàng Văn Lực - PBT ĐU, CT UBND phường

- Thành phần lấy ý kiến đánh giá: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của bí thư đảng uỷ và chủ tịch UBND phường theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Thời gian: Trong tháng 9/2017.

- Địa điểm:  Hội trường UBND phường.

 

2.2. Chi bộ trường THCS Thượng Thanh 

- Chủ trì hội nghị: Thường trực Đảng ủy phường.

- Đối tượng cần xin ý kiến đánh giá: Toàn thể đảng viên của chi bộ trường THCS.

- Thành phần lấy ý kiến đánh giá: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trường THCS Thượng Thanh.

- Nội dung: Lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên chi bộ  theo viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Thời gian: Trong tháng 9/2017.

- Địa điểm: Tại trường THCS Thượng Thanh.

2.3. Chi bộ tổ dân phố 5 

- Chủ trì hội nghị: Thường trực Đảng ủy

- Đối tượng, thành phần cần xin ý kiến đánh giá: Toàn thể đảng viên của chi bộ tổ dân phố số 5.

- Đối tượng xin ý kiến đánh giá: Đảng viên chi bộ 5, trưởng các chi hội đoàn thể tổ dân phố, tổ trưởng liên gia.

- Nội dung hội nghị: Lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của các đảng viên của chi bộ  theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Thời gian: Trong tháng 9/2017.

- Địa điểm: Tại tổ dân phố số 5

3. Chỉ đạo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến góp ý

3.1. Đối với các đồng chí cán bộ,  đảng viên diện Ban Thường vụ quận uỷ quản lý

- Ban Tuyên giáo Quận uỷ tổng hợp. Sau đó chuyển nội dung góp ý tới từng đồng chí.

- Từng cá nhân tiếp nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý. Những vấn đề tồn tại hạn chế được chỉ ra thì có trách nhiệm giải trình, làm rõ bằng văn bản.

- Gửi báo cáo tiếp thu, giải trình đối với đối tượng đã xin ý kiến đồng thời gửi về Ban Tuyên giáo Quận uỷ để báo cáo.

3.2. Đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên còn lại: Đảng uỷ phường chỉ đạo việc tổng hợp và tiếp thu các ý kiến.

4. Tiếp tục giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng sau khi mỗi lần lấy phiếu góp ý

- Căn cứ các nội dung tiếp thu, giải trình của cá nhân cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đảng uỷ phường tiếp tục chỉ đạo giám sát việc tu dưỡng, nhất là khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình tu dưỡng của cá nhân từng cán bộ, đảng viên.

- Định kỳ (tháng hoặc quý) tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý.

- Kịp thời biểu dương những cán bộ đảng viên chủ động, tự giác khắc phục tồn tại hạn chế sau mỗi đợt góp ý. Đối với cá nhân để tồn tại kéo dài, chậm khắc phục, nhất là những tồn tại khuyết điểm lớn, đảng uỷ phường xem xét, kiểm điểm trách nhiệm hoặc chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật kịp thời.

5. Nhân rộng mô hình: Căn cứ kết quả triển khai làm điểm, Đảng uỷ phường định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời. Trên cơ sở đó nghiên cứu việc nhân rộng ra các chi bộ khác trong toàn đảng bộ phường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy phường

- Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện nội dung tu dưỡng của cá nhân  theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả về ban Tuyên giáo Quận uỷ.

2. Văn phòng đảng uỷ, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy

- Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức hội nghị

- Chuẩn bị chương trình hội nghị

- Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến  

3. Các chi bộ trực thuộc đảng uỷ phường

- Tuyên truyền, quán triệt tới đảng viên kế hoạch của đảng uỷ để thống nhất trong triển khai chủ trương làm điểm.

- Các chi bộ làm điểm chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất để triển khai kế hoạch theo chỉ đạo.