học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 03/07/2017 | 09:20  | Lượt xem: 1099

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/QU, ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 45-KH/ĐU, ngày 17/10/2016 của Đảng ủy phường, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thượng Thanh ban hành hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Toàn văn hướng dẫn như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo sự thống nhất trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

- Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phải phù hợp với từng cá nhân, từng vị trí công tác, đảm bảo tính khả thi.

- Việc tham gia góp ý vào quá trình thực hiện kế hoạch tu dưỡng phải tiến hành thường xuyên với tinh thần thẳng thắn và xây dựng; việc tiếp thu ý kiến đóng góp phải cầu thị gắn với khắc phục sửa chữa kịp thời.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng

1.1. Căn cứ để xây dựng

a. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phường, công an phường, các trường học:

- Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Nhiệm vụ của cá nhân được đảng, chính quyền, đoàn thể phân công.

- Những hạn chế của bản thân cần quan tâm khắc phục sau kiểm điểm.

b. Đối với đoàn viên, hội viên:

- Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Nhiệm vụ được đoàn thể phân công.

- Những hạn chế của bản thân cần quan tâm khắc phục.

1.2. Xây dựng và báo cáo kế hoạch tu dưỡng hàng năm (có mẫu gửi kèm)

a. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động:

- Từ những căn cứ nêu trên, mỗi cán bộ, đảng viên viết kế hoạch tu dưỡng. Lưu ý lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với bản thân và vị trí công tác, có tính khả thi để xây dựng thành kế hoạch.

- Thông qua chi bộ (đối với đảng viên) hoặc cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động) kế hoạch tu dưỡng của bản thân trước khi hoàn thiện và ký chính thức.

- Sau khi hoàn thành bản tu dưỡng:

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường: niêm yết công khai tại nơi công tác và nộp cho chi bộ 01 bản.

+ Các đối tượng khác nộp 01 bản cho chi bộ (nếu là đảng viên) hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị (nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động); không phải niêm yết.

b. Đối với đoàn viên, hội viên:

Sau khi học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW, đoàn viên, hội viên liên hệ bản thân và báo cáo trước tập thể nội dung sẽ tập trung tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (có thể bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp).

2. Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng

2. 1. Đối với đảng viên

a. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng:

+ Đảng viên báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

+ Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến.

+ Đảng viên tiếp thu ý kiến đóng góp.

Lưu ý: Nội dung này phải được ghi rõ thành 1 mục cố định trong sổ nghị quyết của chi bộ để tiện cho việc theo dõi, kiểm tra.

b.Trong sinh hoạt kiểm điểm cuối năm

+ Đảng viên báo cáo trước chi bộ bằng văn bản kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng trong năm.

+ Chi bộ tham gia ý kiến đóng góp cho cá nhân về kết quả tu dưỡng: chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được một cách cụ thể.

+ Cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý.

Lưu ý:

- Việc kiểm điểm thực hiện kế hoạch tu dưỡng cuối năm của đảng viên được bố trí là một nội dung quan trọng trong chương trình kiểm điểm của chi bộ.

- Lấy kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện như đối với đảng viên: Xây dựng và báo cáo với lãnh đạo cơ quan (đơn vị) về kế hoạch tu dưỡng hàng năm; kết quả thực hiện hàng tháng cũng như cuối mỗi năm.

2.2. Đối với đoàn viên, hội viên

Trong sinh hoạt đoàn thể (hàng tháng và cuối năm):

- Tổ chức đoàn thể dành thời gian thảo luận, tham gia ý kiến về việc tu dưỡng rèn luyện của đoàn viên, hội viên do mình quản lý.

- Bàn giải pháp để nâng cao chất lượng giám sát giúp cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt kế hoạch tu dưỡng.

III. VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, niêm yết (hoặc báo cáo) kế hoạch tu dưỡng cá nhân: hoàn thành trong tháng 3/2017.

2. Thực hiện giám sát, kiểm điểm đánh giá định kỳ: từ tháng 4/2017.

3. Quản lý kế hoạch tu dưỡng

- Cán bộ diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý: Nộp kế hoạch tu dưỡng về Đảng ủy trước ngày 10/3/2017. Đảng ủy nộp về ban Tuyên giáo quận ủy trước ngày 15/3/2017.

- Chi bộ trực thuộc: Quản lý kế hoạch tu dưỡng của đảng viên tại chi bộ.

- HĐND phường: Quản lý kế hoạch tu dưỡng của đại biểu HĐND phường   (trừ đại biểu là đảng viên).

Đại biểu HĐND là đảng viên, Thường trực HĐND phường phối hợp với chi bộ để nhận xét đánh giá cuối năm gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND phường.

- UBND phường: Quản lý kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội: Có hình thức quản lý (theo dõi) việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp (có thể mở sổ theo dõi hoặc quản lý kế hoạch tu dưỡng như trong Đảng), tránh hình thức hoặc gây tâm lý căng thẳng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy phường

- Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ triển khai việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng đến đảng viên.

- Phân công đảng ủy viên phụ trách chi bộ chủ động phối hợp chi ủy chi bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại chi bộ.

2. UBKT, Tuyên giáo Đảng ủy: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện của các chi bộ.

4. HĐND - UBND

- Triển khai đến đại biểu HĐND phường, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phường.

- Kiểm soát việc tổ chức thực hiện tại cơ quan phường. Định kỳ (hoặc theo yêu cầu) báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện với Đảng ủy.

5. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Căn cứ hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung đảm bảo phù hợp với đặc thù, tính chất hoạt động của tổ chức hội và triển khai sâu rộng tới đoàn viên, hội viên để thực hiện.

- Thực hiện giám sát kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; định kỳ tham gia, đóng góp ý kiến đối với tổ chức đảng, chính quyền, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

- Định kỳ (hoặc khi có yêu cầu) báo cáo kết quả triển khai với Ban Thường vụ Đảng ủy.

6. Các chi bộ trực thuộc

- Tổ chức quán triệt, hướng dẫn chi tiết về phương pháp, cách thức tiến hành nhằm tạo sự thống nhất trong chi bộ để tổ chức thực hiện.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai hướng dẫn.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trên đây là hướng dẫn"Xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị".

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ phản ánh kịp thời về Đảng ủy để chỉ đạo, giải quyết./.