học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Quận ủy Long Biên quyết liệt chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW
Ngày đăng 17/02/2017 | 15:38  | Lượt xem: 9810

Ngày 10/02/2017, Ban Thường vụ quận ủy ban hành hướng dẫn số 08-HD/QU về xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận Long Biên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, hướng dẫn đã cụ thể hóa một số nội dung như:

1. Về yêu cầu:

- Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phải phù hợp với từng cá nhân, từng vị trí công tác, đảm bảo tính khả thi.

- Việc tham gia góp ý vào quá trình thực hiện kế hoạch tu dưỡng phải tiến hành thường xuyên, với tinh thần thẳng thắn và xây dựng; việc tiếp thu ý kiến đóng góp phải cầu thị gắn với khắc phục sửa chữa kịp thời.

2. Về xây dựng và báo cáo kế hoạch tu dưỡng hàng năm

a. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động:

- Từ những căn cứ nêu trên, mỗi cán bộ, đảng viên viết kế hoạch tu dưỡng. Lưu ý lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với bản thân và vị trí công tác, có tính khả thi để xây dựng thành kế hoạch.

- Thông qua chi bộ (đối với đảng viên) hoặc cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động) kế hoạch tu dưỡng của bản thân trước khi hoàn thiện và ký chính thức.

- Sau khi hoàn thành bản tu dưỡng:

+ Cán bộ chủ chốt (các đồng chí ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường; cấp trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể quận; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị): niêm yết công khai tại nơi công tác và nộp cho chi bộ 01 bản.

+ Các đối tượng khác nộp 01 bản cho chi bộ (nếu là đảng viên) hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị (nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động); không phải niêm yết.

b. Đối với đoàn viên, hội viên:

Sau khi học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW, đoàn viên, hội viên liên hệ bản thân và báo cáo trước tập thể nội dung sẽ tập trung tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (có thể bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp).

3. Về Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng:

3. 1. Đối với đảng viên:

a. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng:

+ Đảng viên báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

+ Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến.

+ Đảng viên tiếp thu ý kiến đóng góp.

Lưu ý: Nội dung này phải được ghi rõ thành 1 mục cố định trong sổ nghị quyết của chi bộ để tiện cho việc theo dõi, kiểm tra.

b.Trong sinh hoạt kiểm điểm cuối năm:

+ Đảng viên báo cáo trước chi bộ bằng văn bản kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng trong năm.

+ Chi bộ tham gia ý kiến đóng góp cho cá nhân về kết quả tu dưỡng: chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được một cách cụ thể.

+ Cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý.

Lưu ý:

- Việc kiểm điểm thực hiện kế hoạch tu dưỡng cuối năm của đảng viên được bố trí là 1 nội dung quan trọng trong chương trình kiểm điểm của chi bộ.

- Lấy kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện như đối với đảng viên: Xây dựng và báo cáo với lãnh đạo cơ quan (đơn vị) về kế hoạch tu dưỡng hàng năm; kết quả thực hiện hàng tháng cũng như cuối mỗi năm.

3.2. Đối với đoàn viên, hội viên:

Trong sinh hoạt đoàn thể (hàng tháng và cuối năm):

- Tổ chức đoàn thể dành thời gian thảo luận, tham gia ý kiến về việc tu dưỡng rèn luyện của đoàn viên, hội viên do mình quản lý.

- Bàn giải pháp để nâng cao chất lượng giám sát giúp cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt kế hoạch tu dưỡng.

4. Về tiến độ thực hiện

4.1. Xây dựng, niêm yết (hoặc báo cáo) kế hoạch tu dưỡng cá nhân: hoàn thành trong tháng 3/2017.

4.2. Thực hiện giám sát, kiểm điểm đánh giá định kỳ: từ tháng 4/2017.

4.3. Quản lý kế hoạch tu dưỡng:

- Cán bộ diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý: nộp kế hoạch tu dưỡng theo đơn vị về ban Tuyên giáo quận ủy trước ngày 15/3/2017.

- Các đảng bộ cơ sở: quản lý kế hoạch tu dưỡng của đảng viên diện cấp ủy quản lý theo phân cấp cán bộ.

- Các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy: quản lý kế hoạch tu dưỡng của đảng viên thuộc chi bộ.

- Các phòng ban, đơn vị: quản lý kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội: có hình thức quản lý (theo dõi) việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp (có thể mở sổ theo dõi hoặc quản lý kế hoạch tu dưỡng như trong đảng), tránh hình thức hoặc gây tâm lý căng thẳng.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây