hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ban chấp hành Hội LHPN phường Thượng Thanh thông qua dự thảo Báo cáo chinht trị lần thứ 2 trình Đại hội đại biểu Hội LHPN phường
Ngày đăng 29/01/2021 | 18:05  | Lượt xem: 110

Căn cứ vào Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Khoá XII. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN phường Thượng Thanh, ngày 29/1/2021, Hội LHPN phường tổ chức hội nghị Ban chấp hành đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị của hội LHPN phường lần thứ XX nhiệm kỳ 2021, thông qua đề án nhân sự BCH hội LHPN phường khóa XX.

Dự và trực tiếp điều hành hội nghị có đồng chí Dương Thị Hồng – ĐUV Chủ Tịch Hội LHPN phường, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN. Tại hội nghị đồng chí Dương thị Hồng – Chủ Tịch Hội LHPN đã thông qua bản dự thảo báo cáo Hội LHPN nhiệm kỳ 2016- 2021 và , thông qua đề án nhân sự BCH hội LHPN phường khóa XX  nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành phố. Nhằm đảm bảo kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, có tính kế thừa, phát triển. Bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ, Đảm bảo đủ 3 độ tuổi tham gia BCH theo Hướng dẫn của Hội LHPN cấp trên, đồng chí Dương Thị Hồng đã quán triệt tại hội nghị:

Đồng chí Dương Thị Hồng - ĐUV - Chủ Tịch Hội LHPN phường thông qua đề án BCH khoá mới

1. Ban chấp hành đảm bảo sự lãnh đạo, tính đại diện, toàn diện và tính liên hiệp các tầng lớp phụ nữ; thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan và minh bạch; phát hiện, giới thiệu những nhân tố tiêu biểu có ảnh hưởng tích cực trên các lĩnh vực.

          2. Có năng lực chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của ban chấp hành. Phong cách làm việc sâu sát cơ sở, nhiệt tình, tâm huyết vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; đoàn kết, phát huy được năng lực đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH đã lấy phiếu tín nhiệm, thống nhất đề án nhân sự BCH mới và đóng góp cho dự thảo báo cáo nhiệm kỳ trên tinh thần cởi mở và tôn trọng những ý kiến khác nhau; thảo luận đúng các nội dung trọng tâm được hướng dẫn, đặc biệt là những nội dung liên quan tới phụ nữ, gia đình và các vấn đề văn hoá, xã hội. Nêu bật được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ; từ đó tham mưu bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;phát huy vai trò của cán bộ,  hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đóng góp phần quan trọng vào thành công của Đại Hội Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021- 2026, dự kiến sẽ được tổ chức vào 23/3/2021. 

Đại biểu dự hội nghị BCH mở rộng