Thông tin tuyên truyền

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/03/2021 | 21:15  | Lượt xem: 53

Ngày 27/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố được thực hiện như sau:

- Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và Ủy ban nhân dân;

- Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là Ủy ban nhân dân phường.

Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

HĐND, Ủy ban nhân dân quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị quyết này kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND, Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, năm 2021 là năm hệ thống chính trị của phường Thượng Thanh có sự thay đổi với việc triển khai thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND phường. Do đó, ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri phường Thượng Thanh chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026.