chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
108/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 30/05/2017
138-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 6/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/05/2017
96/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2017 29/04/2017
142/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2017 29/04/2017
137-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/04/2017
109/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tháng 03 31/03/2017
87/KH-UBND KH công tác UBND phường tháng 04 31/03/2017
37/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017 25/01/2017
29/BC-UBND BC Kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2017 25/01/2017
181/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016 30/09/2016
355/BC-UBND Kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2016 30/09/2016
165/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2016 30/08/2016
308/BC-UBND Báo cáo kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2016 30/08/2016
141/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2016 30/07/2016
257/BC-UBND Kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2016 30/07/2016
131/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2016 30/06/2016
214/BC-UBND Kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2016 30/06/2016
243/TB-UBND Thông báo Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2016 31/05/2016
175/BC-UBND Báo cáo Kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2016 31/05/2016
195/TB-UBND TB các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2016 29/04/2016