chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
202/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 24/12/2018
446/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 24/12/2018
418/BC-UBND BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 08/12/2018
190/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 30/11/2018
412/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 30/11/2018
218-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/11/2018
185/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 30/10/2018
373/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 30/10/2018
216-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 11/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/10/2018
216-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 11/2018 của BCh Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/10/2018
172/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 29/09/2018
327/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 29/09/2018
213-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 10/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/09/2018
164/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 31/08/2018
292/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 31/08/2018
210-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 9/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 30/08/2018
150/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 30/07/2018
258/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07 30/07/2018
203-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/07/2018
136/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07 30/06/2018