chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
173/BC-UBND BC phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 18/06/2020
96/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 23/05/2020
140/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 5 23/05/2020
80/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 23/04/2020
106/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 04 23/04/2020
273-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 4/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 30/03/2020
62/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 24/03/2020
78/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 03 24/03/2020
65/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng quý I phương hướng nhiệm vụ tháng quý II 18/03/2020
270-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác tháng 3/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/02/2020
54/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 24/02/2020
40/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 02 24/02/2020
19/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 22/01/2020
16/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 01 22/01/2020
185/KH-UBND KH công tác của UBND phường năm 2020 31/12/2019
264-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 01+02/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 30/12/2019
181/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 23/12/2019
262-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/11/2019
171/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 23/11/2019
348/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 11 23/11/2019