Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

STT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Trần Thị Thanh Hồng

Phó chủ tịch UBND - Trưởng bộ phận

0982.739.766

tranthithanhhong_longbien@hanoi.gov.vn

2

Lương Thị Trang Nhung

Cán bộ VP-TK

(bàn số 1)

0945.928.884

luongthitrangnhung_longbien@hanoi.gov.vn

3

Lại Thị Nhung

Cán Bộ Tư Pháp

(bàn số 2)

0995.107.993

laithinhung_longbien@hanoi.gov.vn