Tin tức sự kiện nổi bật

Đảng ủy phường Thượng Thanh tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề năm 2023
Ngày đăng 18/04/2023 | 10:28  | Lượt xem: 142

Đảng ủy phường Thượng Thanh kiểm tra chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đap ứng yêu cầu hội nhập”

Ngày 10, 11, 13/4/2023,  Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức kiểm tra chuyên đề chi bộ tổ dân phố số 1, 19, 29 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”

hHi

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra 

Dự buổi kiểm tra có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, cấp ủy Chi bộ tổ dân phố số 1, 19, 29 Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng đoàn - chủ trì buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đại diện cấp ủy Chi bộ tổ dân phố số 1, 19, 29 đã báo cáo về vai trò quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ tổ dân phố trong việc thực hiện hiện “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”. Cấp ủy Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy phường, tình hình tại tổ dân phố để lựa chọn những việc khó, việc mới, việc quan trọng ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên tổ dân vận; chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ việc xây dựng Kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.  Đồng thời, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra và đại diện Chi ủy Chi bộ đã tập trung trao đổi, phân tích và báo cáo rõ thêm những kết quả đạt được nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Đoàn kiểm tra hướng dẫn, giúp đỡ để  góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra; đánh giá cao sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ; sự nêu cao vai trò, trách nhiệm của các đảng viên trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và tham mưu giúp cấp ủy chi bộ đề ra các biện pháp, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, và yêu cầu chi bộ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục; tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đối với chi bộ; quan tâm nâng cao chất lượng ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới phương thức làm việc; thực hiện tốt việc phân công, kiểm soát nhiệm vụ từng đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo, quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.