thông báo

Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng công viên, hồ tại ô đất A.4/CXKO phường Thượng Thanh
Ngày đăng 02/11/2021 | 16:30  | Lượt xem: 1843

Thực hiện Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 06/04/2021 của Hội đồng nhân dân quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch A.4/CXKO phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Hiện tại, Ban QLDA đầu tư xây dựng đang lập dự án đầu tư xây dựng trong đó có phần lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để làm căn cứ phê duyệt dự án xây dựng công viên, hồ tại ô đất A.4/CXKO phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Tuân thủ Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Các Nghị định Chính phủ và văn bản của Thành phố Hà Nội về phê duyệt và quản lý quy hoạch. Ban QLDA đầu tư xây dựng và UBND phường phối hợp tổ chức công bố rộng rãi, họp xin ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng công viên, hồ tại ô đất A.4/CXKO phường Thượng Thanh, quận Long Biên với nội dung như sau:

I. Nhiệm vụ Quy hoạch

1. Thông tin dự án, vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

1.1. Thông tin đồ án:

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên, hồ tại ô quy hoạch A.4/CXKO phường Thượng Thanh, quận Long Biên, tỷ lệ 1/500.

- Địa điểm: Phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

1.2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

a. Vị trí:

- Khu vực nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên, hồ tại ô quy hoạch A.4/CXKO thuộc địa giới hành chính phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

b. Ranh giới:

Ranh giới nghiên cứu “Quy hoạch chi tiết 1/500 Xây dựng công viên hồ A.4/CXKO” dự kiến nằm trong phạm vi ô đất cây xanh A.4/CXKO, có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc: giáp tuyến mương tiêu thoát nước và tuyến đường quy hoạch mặt cắt lộ giới 30m nối từ đường Ngô Gia Khảm đến đường 40m Khai Sơn.

- Phía Tây Bắc: giáp tuyến đường quy hoạch mặt cắt lộ giới 30m.

- Phía Đông Nam: giáp tuyến đường Ngô Gia Khảm kéo dài, mặt cắt lộ giới 20,5m.

- Phía Tây Nam: giáp tuyến đường quy hoạch mặt cắt lộ giới 22m.

c. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch:

Quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch là 57.865m2.

2. Các nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch: Được nêu rõ trong thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch kèm theo;

3. Phạm vi, ranh giới: Xem Bản vẽ kèm theo Nhiệm vụ Quy hoạch;

II. Đồ án Quy hoạch

1. Các nội dung chính:

- Đồ án tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;

- Đồ án thực hiện theo Nhiệm vụ quy hoạch và trên cơ sở thực tế hiện trạng khu đất lập Quy hoạch;

2. Các nội dung chính của Đồ án quy hoạch: Xem bản vẽ Quy hoạch kèm theo;

Bản vẽ và vị trí dự án