Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 24/06/2020 | 04:10  | Lượt xem: 11
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 26

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 15/06/2020 | 04:47  | Lượt xem: 18
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 25

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/06/2020 | 05:15  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 23

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/06/2020 | 05:14  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 22

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/06/2020 | 05:13  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 08/06/2020 | 05:39  | Lượt xem: 16
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 24

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 11/05/2020 | 11:15  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 20

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/05/2020 | 05:23  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 19

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 27/04/2020 | 11:16  | Lượt xem: 19
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 18

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 20/04/2020 | 04:23  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 17

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 13/04/2020 | 03:58  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 16

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 06/04/2020 | 04:28  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 15

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 03/04/2020 | 05:03  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 14

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 28/03/2020 | 08:38  | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 13

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 20/03/2020 | 03:02  | Lượt xem: 19
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 12

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 13/03/2020 | 09:25  | Lượt xem: 18
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 11

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 02/03/2020 | 02:57  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 10

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 19/02/2020 | 09:14  | Lượt xem: 34
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 8

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/02/2020 | 04:19  | Lượt xem: 33
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND - Tuần 7

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:46  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 6