Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 03/06/2023 | 09:30  | Lượt xem: 10
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 23

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 31/05/2023 | 05:57  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND Tuần 22

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 27/05/2023 | 08:53  | Lượt xem: 9
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 22

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 27/05/2023 | 08:52  | Lượt xem: 8
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND Tuần 21

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 18/05/2023 | 08:58  | Lượt xem: 12
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 20

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 08/05/2023 | 09:14  | Lượt xem: 15
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND -Tuần 19

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 04/05/2023 | 08:14  | Lượt xem: 16
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 17-18

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/04/2023 | 09:27  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 16

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/04/2023 | 04:27  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND -Tuần 15

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 01/04/2023 | 08:30  | Lượt xem: 19
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 14

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 28/03/2023 | 08:55  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 13

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 28/03/2023 | 08:54  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 12

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/03/2023 | 05:03  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 11

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 06/03/2023 | 08:56  | Lượt xem: 25
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU_UBND -Tuần 10

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/02/2023 | 04:58  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND -Tuần 9

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/02/2023 | 01:45  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 8

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/02/2023 | 03:09  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND Tuần 7

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/02/2023 | 02:42  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 6

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 30/01/2023 | 11:20  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 5

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/01/2023 | 10:21  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 2