văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/TB-HĐND Thông báo về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2011 - 2016 28/02/2017
02/BC-HĐND Báo cáo kết quả HĐND tháng 02. Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2017 21/02/2017
02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực HĐND phường quý I/2017 23/01/2017
02/KH-HĐND KH công tác của TT HĐND phường quý I năm 2017 23/01/2017
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 01. Phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2017 20/01/2017
06/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt dan mục đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2016 28/12/2016
14/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường Thượng Thanh năm 2017 28/12/2016
15/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường Thượng Thanh năm 2017 28/12/2016
16/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND phường Thượng Thanh 28/12/2016
01/QĐ-UBBC Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2016-2021 22/02/2016
05/TB-UBBC Thông báo trụ sở thường trực của Ủy ban bầu cử phường Thượng Thanh 19/02/2016
03/TB-UBBC Thông báo lịch phân công trực tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 17/02/2016
04/TB-UBBC Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 17/02/2016
02/TB-UBBC Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử phường Thượng Thanh 05/02/2016
01/TB-UBBC Thông báo lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 28/01/2016
01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực, các ban HĐND phường năm 2017 20/01/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN