học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng thôi thúc chúng ta tiếp bước trên chặng đường mới
Ngày đăng 18/05/2017 | 10:05  | Lượt xem: 217

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều chương trình hành động với những việc làm cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kết quả nối tiếp quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; là tấm lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ở mọi miền Tổ quốc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đảng bộ đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới hình thức tọa đàm, giao lưu đã giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - phong cách của một vị lãnh tụ thiên tài, một con người vĩ đại mà rất đỗi gần gũi, thân thương. Từ đó, tiếp thêm động lực để không ngừng rèn luyện, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối tác phong công tác, làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, thật sự là công bộc của dân như Người hằng mong muốn.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả; nhiều điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại... Nhiều cấp ủy chọn khâu đột phá để thực hiện, như đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; ưu tiên giải quyết các vấn đề trọng tâm, vụ việc bức xúc, nổi cộm; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng chi bộ, tự phê bình và phê bình; xây dựng chính quyền liêm chính, minh bạch, kiến tạo, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân,… Những buổi sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai hằng tuần mà nhiều cơ quan, đơn vị, khu dân cư tổ chức thật sự trở thành sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, như kể những câu chuyện cảm động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với bản thân; biểu dương người tốt, việc tốt, khơi dậy phong trào "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", xây dựng cuộc sống văn hóa nơi công sở, đơn vị và trong địa bàn dân cư.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực và thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cần sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc; là "cẩm nang" để chúng ta ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với Tổ quốc và nhân dân; là rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư,... Đó còn là học phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học; ứng xử văn hóa, nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm, sống thanh cao, trong sạch, giản dị, nêu gương,...

Hơn bao giờ hết, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hãy không ngừng học tập, nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người phải gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt là gắn với thực hiện quyết liệt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhận diện đúng các nguy cơ, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực tinh thần thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững vàng trước mọi khó khăn thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, muôn người như một, đoàn kết chung quanh Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                                  (Báo Nhân dân Điện tử)