học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 10/10/2016 | 15:02  | Lượt xem: 12938

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ quận ủy hướng dẫn một số nội dung, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TU DƯỠNG

1. Tổ chức học tập:

1.1. Nội dung học tập: Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU của quận ủy; các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.2. Đối tượng học tập:

a. Cấp quận:

- Hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt quận và cơ sở: Các đồng chí trong ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; trưởng, phó các các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận ủy; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường; (các đồng chí đã tham dự tại lớp chủ chốt do Thành phố tổ chức không phải tham dự hội nghị này).  Mời cán bộ tuyên giáo cơ sở dự để tham mưu cấp ủy triển khai.

- Hội nghị do Ban Tuyên giáo quận ủy tổ chức: Cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ khối HCSN - Doanh nghiệp trực thuộc quận ủy có ít đảng viên, khó khăn về điều kiện tổ chức học tập.

b. Cấp cơ sở:

- Hội nghị do Đảng ủy tổ chức: Toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị (các đồng chí đã tham dự tại lớp chủ chốt do quận tổ chức không phải tham dự hội nghị này).

- Hội nghị do UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp tổ chức: Toàn thể thành viên MTTQ, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức hội cơ sở (các đồng chí đã tham dự tại hội nghị do đảng ủy tổ chức không phải tham dự hội nghị này).

1.3. Thời gian tổ chức hội nghị: 1/2 ngày, trong quý IV/2016.

2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ:

- Nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng (sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị).

- Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động lựa chọn, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên, liên tục.

3. Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể:

3.1. Xây dựng kế hoạch toàn khóa:

* Đối tượng thực hiện:

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận ủy (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở).

- MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quận.

3.2. Xây dựng kế hoạch hàng năm:

* Đối tượng thực hiện:

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy.

- MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quận.

- Các chi bộ trực thuộc đảng ủy.

- MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường

- Các đoàn thể chính trị xã hội trong các tổ chức đảng khối doanh nghiệp - HCSN.

3.3. Lưu ý:

- Việc xây dựng kế hoạch hàng năm cần cụ thể hóa các nội dung công việc gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương khóa XII, các chương trình công tác của quận ủy (khóa III) và các Nghị quyết của chi, đảng bộ cơ sở.

- Kế hoạch hàng năm phải lựa chọn một số nội dung trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị  trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để khắc phục, xử lý dứt điểm.

Thời gian hoàn thành:

- Trước ngày 30/10/2016: Xây dựng xong kế hoạch toàn khóa.

- Tháng 12 hằng năm: Xây dựng kế hoạch của năm sau.

4. Xây dựng kế hoạch hằng năm của cá nhân:

4.1. Đối với cá nhân là người đứng đầu:

- Đối tượng:

+ Các đồng chí ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III.

+ Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận.

+ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường.

+ Cấp trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể quận.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

- Cách làm:

+ Từng cá nhân lãnh đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng hàng năm và báo cáo trước chi bộ (nếu chưa là đảng viên thì báo cáo cơ quan) để xin ý kiến.

+ Chi bộ (hoặc cơ quan) thảo luận cho ý kiến đóng góp bổ sung, điều chỉnh.

+ Cá nhân lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch và ký chính thức; nộp 01 bản để chi bộ (hoặc cơ quan) quản lý, 01 bản để niêm yết tại nơi làm việc, giữ 01 bản để thực hiện.

+ Chi bộ hoặc cơ quan thực hiện việc niêm yết nội dung kế hoạch tu dưỡng của cá nhân lãnh đạo tại cơ quan đơn vị để toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động biết và giám sát (bản kế hoạch của cá nhân chủ chốt có thể viết tay hoặc đánh máy, có chữ ký và được niêm yết ở vị trí trang trọng, dễ quan sát, dễ giám sát).

+ Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ (cơ quan), cá nhân lãnh đạo liên hệ kết quả thực hiện. Chi bộ (hoặc cơ quan) tham gia đóng góp ý kiến.

+ Cuối năm, cá nhân lãnh đạo báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với chi bộ (hoặc cơ quan) và ban Thường vụ cấp ủy (nơi không có ban Thường vụ thì báo cáo trước ban Chấp hành). Cấp ủy chi bộ (hoặc cơ quan), ban Thường vụ cấp ủy (ban Chấp hành) cho ý kiến đánh giá về kết quả tu dưỡng của cá nhân lãnh đạo.

+ Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

4.2. Các đối tượng còn lại (cấp phó, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đoàn viên, hội viên):

+ Xây dựng kế hoạch theo hướng của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị

 + Tự giác thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

+ Cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ. Nếu chưa là đảng viên thì báo cáo cơ quan, đơn vị nơi công tác đồng thời bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

+ Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm.

5. Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo:

Ban Thường vụ các cấp ủy rà soát, sửa đổi và xây dựng một số quy chế, quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về: chế độ đi công tác, làm việc với cơ sở, hội họp, lễ tân, sử dụng tài sản công... Ban hành hướng dẫn, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư TW (khóa XI). Bổ sung, hoàn thiện thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

II. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN; BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền:

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên các cấp (trong kế hoạch hằng năm, cần tập trung xây dựng nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả).

- Cổng TTĐT quận và 14 phường, bản tin nội bộ quận, đài truyền thanh phường tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả học tập và làm theo Bác; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương "người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trong công tác tuyên truyền cần chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

2. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc:

 Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu các gương tiêu biểu thật sự xuất sắc đề nghị quận ủy khen thưởng.

III. VIỆC SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ HẰNG NĂM; TỔNG KẾT TOÀN KHÓA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1. Về sơ kết, đánh giá kết quả hằng năm:

- Quận ủy và các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết vào dịp tháng 5 hằng năm hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của cơ quan, đơn vị; kết hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW hàng năm đối với quận ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy, các cơ quan, đơn vị được bố trí là một nội dung quan trọng trong báo cáo đánh giá chung các mặt công tác.

2. Về tổng kết toàn khóa: Quận ủy sẽ có hướng dẫn riêng.

IV. VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 5/3/2012 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp".

Căn cứ Hướng dẫn, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các chi, đảng bộ cơ sở phản ánh kịp thời về quận ủy (qua ban Tuyên giáo) để chỉ đạo, giải quyết./. 

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây