hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Thượng Thanh tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân (TTND) tại các cụm dân cư nhiệm kỳ 2021-2023
Ngày đăng 09/07/2021 | 15:38  | Lượt xem: 24

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HDMTTQ-BTT ngày 21/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Long Biên; Kế hoạch số 87/KH-MTTQ ngày 24/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam phường Thượng Thanh về việc bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Từ ngày 01- 07/7/2021, tại 9 cụm tổ dân phố đã tổ chức hội nghị bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ phường, các đồng chí lãnh đạo các cụm tổ dân phố, thành viên Ban công tác Mặt trận, thành viên TTND và đại diện các hộ gia đình trong cụm các tổ dân phố. Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng nhiệm kỳ 2019-2021, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2023.

Tại các hội nghị nhân dân đánh giá cáo kết quả hoạt động của Ban TTND, GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2019-2021 với những kết quả như: Ban TTND đã nắm bắt dư luận, phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm đến các ngành, các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân; tổ chức giám sát tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của UBND phường, việc giải quyết đơn thư khiếu nại cũng như tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn ngay tại tổ dân phố; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, công tác GPMB, chính sách xã hội v.v... Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thường xuyên bám sát công trình tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời những vấn đề còn bất cập và chưa đảm bảo thiết kế, kiến nghị với UBND phường yêu cầu đơn thi công thực hiện nghiêm túc mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng công trình.

Hội nghị các cụm tổ dân phố cũng đã bầu được 9 ông bà là người trung thực, công tâm, có uy tín trong cộng đồng dân cư, hiểu biết về chính sách, pháp luật và có đủ sức khỏe tự nguyện tham gia vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Một số hình ảnh:

Hội nghị bầu TTND tại cụm tổ dân phố số 11

Hội nghị bầu thành viên TTND cụm tổ 18