hoạt động khối chính quyền

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ VIII, HĐND phường
Ngày đăng 17/06/2019 | 17:30  | Lượt xem: 155

Chiều 17/06/2019, tại hội trường UBND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ VIII - HĐND phườngI.

Thành phần Đoàn thẩm tra gồm các thành viên Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Trưởng ban chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các thành viên Ban Kinh tế - xã hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ VIII, HĐND phường.

Qua thẩm tra, các thành viên Ban thống nhất : Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm năm 2019, Ban Kinh tế - xã hội cơ bản nhất trí với báo cáo và đề nghị phần nguyên nhân hạn chế chủ quan cần được phân tích cụ thể hơn, sâu hơn, rõ địa chỉ và rõ trách nhiệm để có giải pháp, lộ trình sớm khắc phục trong thời gian tới. Về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế - xã hội đánh giá UBND phường đã chỉ đạo tốt việc thu ngân sách nhà nước (ước đạt 101% kế hoạch giao). Về chi ngân sách (ước đạt 30% dự toán giao), Ban Kinh tế - xã hội đề nghị UBND phường chỉ đạo chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích, xây dựng dự toán sát nhiệm vụ thực tế. Về nguồn chi dự phòng (dự toán là 327.000.000đ), Ban Kinh tế - xã hội đề nghị UBND cần linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn, đảm bảo đúng quy định, xong cũng đáp ứng nhiệm vụ phát sinh của địa phương.

Về nghiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Ban Kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với 5 nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo và đề nghị UBND phường phân công rõ người và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện :

- Về phát triển kinh tế, thu ngân sách : UBND phường chỉ đạo tập trung thu các loại thuế, rà soát các hộ kinh doanh đủ điều kiện để thu phí môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu quận giao.

- Về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng : Tiếp tục rà soát những trường hợp trên địa bàn phường chưa kê khai hướng dẫn nhân dân làm thủ tục kê khai trình UBND quận để cấp giấy chứng nhận theo quy định.Phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm PTQĐ quận đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB đối với các dự án đang triển khai thực hiện còn chậm tiến độ.

- Về văn hóa xã hội : Quan tâm công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giảm hộ nghèo, cai nghiện, giải quyết việc làm, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Giữ vững danh hiệu cộng đồng an toàn, phường phù hợp với trẻ em và cộng đồng an toàn giai đoạn 2016 - 2020.

- Về an ninh quốc phòng : Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Giữ vững ổn định tình hình trật tự xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền Thực hiện tốt tiêu chí mô hình cơ quan điện tử và mô hình bộ phận một cửa gần dân - thân thiện. Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thực hiện tốt mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân. Tập trung thực hiện tốt công tác rà soát thủ tục hành chính và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND phường đề nghị UBND phường tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản gửi về Thường trực HĐND phường trong thời gian quy định./.