hoạt động khối chính quyền

Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân thẩm tra chuẩn bị Kỳ họp thứ XI
Ngày đăng 18/12/2020 | 16:08  | Lượt xem: 126

Chiều ngày 18/12/2020, tại phòng họp 2 UBND, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Thượng Thanh tiến hành họp thẩm tra dự thảo các văn bản trình tại Kỳ họp thứ XI (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND phường. Tham dự có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường. Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường chủ trì cuộc họp.

Qua thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường thống nhất với các nội dung của UBND phường trình tại kỳ họp. Nội dung các văn bản, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, các thành viên Ban cũng đóng góp một số ý kiến vào các văn bản. Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với báo cáo, tuy nhiên, cần phân tích làm rõ nguyên nhân đối với các tồn tại đã được nêu tại kỳ họp thứ IX (kỳ họp cuối năm 2019). Đối với chỉ tiêu thu - chi ngân sách năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá UBND phường đã chỉ đạo tốt việc thu ngân sách nhà nước; đồng thời cũng đề nghị UBND phường tranh thủ sự lãnh đạo của Quận ủy và Đảng ủy phường, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quản lý tốt các nguồn thu, tăng cường rà soát các hộ mới kinh doanh đưa vào quản lý, tiết kiệm trong chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổ chức tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong việc chấp hành các luật thuế của nhà nước, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác thuế, chủ động phối hợp với chi cục thuế, các phòng ban, bộ phận chuyên môn triển khai có hiệu quả  các biện pháp đảm bảo được nguồn thu, chống thất thu thuế.  

Đối với những mục tiêu và giải pháp trong năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND phường quan tâm triển khai các giải pháp từ việc xây dựng các kế hoạch, công tác kiểm tra giám sát, công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua; đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuế, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, ...

Kết thúc buổi thẩm tra, ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường đề nghị UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổng hợp số liệu và hoàn chỉnh các văn bản gửi về Thường trực HĐND phường trình tại kỳ họp cuối năm 2020.