đường dây nóng

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: Đ/c Vũ Trọng Thư - SĐT: 0978.608.086

+ Trưởng bộ phận Một cửa: Đ/c Trần Thị Thanh Hồng - SĐT: 0982.739.766

+  Số điện thoại đường dây nóng: 04.38779.734

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Phường Thượng Thanh: ptt_longbien@hanoi.gov.vn;

- Thủ trưởng cơ quan: vutrongthu_longbien@hanoi.gov.vn;

- Trưởng bộ phận Một cửa: tranthithanhhong_longbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức)!