công tác đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Ngày đăng 13/06/2021 | 19:47  | Lượt xem: 119

Sáng 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu phường Thượng Thanh có đồng chí PhạmThị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT, Chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc (t00ngr số dự hội nghị có 40 đồng chí).

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã chỉ rõ: công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được cụ thế hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội. Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở đều ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những cách làm sáng tạo ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; những hạn chế và nguyên nhân, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh từ quá trình học tập sang làm theo Bác.

Tại hội nghị, đã có 323 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng hoan nghênh, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc, tự giác học tập có hiệu quả Chỉ thị số 05; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới; chú trọng tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo, nêu gương của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát triển nội lực, vượt qua thách thức hoàn thành mọi nhiệm vụ; hiện thực hóa việc học tập Bác thành những chương trình hành động, việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một việc làm thường xuyên, một nhu cầu văn hóa, tinh thần trong Đảng. Sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng.

Hình ảnh tại điểm cầu phường Thượng Thanh :