công tác đảng

Chi bộ cơ quan phường tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh Nghị quyết hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Ngày đăng 17/01/2016 | 16:50  | Lượt xem: 277

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/QU ngày 06/01/2016 của Quận ủy Long Biên và Kế hoạch số 18-KH/ĐU của Đảng ủy phường Thượng Thanh về việc tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện hội nghị lần thứ mười ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chiều ngày 14/01/2016 tại phòng họp I–UBND phường Thượng Thanh, Chi bộ cơ quan phường đã tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh Nghị quyết hội nghị lần thứ mười ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Dự và trực tiếp là báo cáo viên của hội nghị là đồng chí Nguyễn Viết Thắng- Bí thư chi bộ cùng toàn thể các đồng chí trong cấp ủy chi bộ và 33 đồng chí Đảng viên của chi bộ đã về tham gia học tập đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Thắng – Bí thư chi bộ đã phổ biến, quán triệt tới các đồng chí đảng viên nội dung cơ bản về kết quả hội nghị lần thứ mười ba Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI.

Nghị quyết gồm các nội dung chính sau:

- Tiếp thu ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

- Báo cáo tổng kết  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay".

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

- Công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng, bộ chính trị, ban bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;

- Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

 Sau khi quán triệt các nội dung của Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Viết Thắng yêu cầu các đồng chí Đảng viên trong chi bộ cần nắm vững được các nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng trong các văn kiện. Ngoài ra, mỗi cán bộ Đảng viên cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, các kết luận được đưa ra trong Nghị quyết. 100% các đồng chí Đảng viên trong chi bộ dự họp đều nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh tại hội nghị.