công tác đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13/06/2021 | 19:54  | Lượt xem: 151

Chiều 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày chuyên đề toàn khóa với những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên đề được phổ biến trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân. Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm có 2 phần. Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cấp quán triệt tinh thần, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc, quán triệt đến đảng viên về những nội dung của Chuyên đề. Cùng với đó, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chủ động triển khai, tổ chức học tập đến toàn bộ đảng viên, cán bộ và Nhân dân. Hàng năm có kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong tình hình dịch Covid-19 còn có những diễn biến phức tạp, cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo trong học tập, tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hình ảnh tại điểm cầu phường Thượng Thanh :