Thông tin tuyên truyền

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 30/12/2015 | 15:55  | Lượt xem: 878

Quyết định 59 về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực từ ngày 05/01/2016; Quy định các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 được ban hành ngày 19/11/2015.

1. Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

- Quyết định 59 quy định tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản chuẩn nghèo ở Việt Nam như sau:

+ Các dịch vụ xã hội cơ bản: y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin;

+ Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản chuẩn nghèo đa chiều: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

- Hộ nghèo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015

+ Khu vực nông thôn: Hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2015 là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

+ Khu vực thành thị: Hộ nghèo theo chuẩn nghèo ở việt nam là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Hộ cận nghèo chuẩn nghèo ở việt nam được Quyết định 59/TTg quy định như sau:

+ Khu vực nông thôn: Hộ cận nghèo chuẩn nghèo đa chiều là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

+ Khu vực thành thị: Hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 2015 là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg quy định hộ có mức sống trung bình chuẩn nghèo năm 2015

+ Khu vực nông thôn: Hộ có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

+ Khu vực thành thị: Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo ở việt nam là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.

Toàn văn Quyết định vui lòng xem tại đây