Thông tin tuyên truyền

Phường Thượng Thanh ban hành bổ sung 01 Quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực GDĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Ngày đăng 23/03/2018 | 11:00  | Lượt xem: 389

Tại Quyết định số 79/QD-UBND ngày 07/3/2018, UBND phường Thượng Thanh đã ban hành bổ sung 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC linh vực GD-ĐT đối với thủ tục: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

Toàn văn Quyết định và quy trình nội bộ vui lòng xem tại đây