Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn quận Long Biên - Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/09/2016 | 15:44  | Lượt xem: 4841

Ngày 13/9/2016 UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1703/UBND-TCKH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn quận

Văn bản số 1703/UBND-TCKH ngày 13/9/2016  hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố. Cụ thể:
1. Đối tượng hỗ trợ:
a. Người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Long Biên khi chết, nếu thực hiện hoả táng tại các cơ sở hoả táng trên địa bàn Thành phố.
b. Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, trẻ sơ sinh, không có người thân, chết trên địa bàn quận.
2. Mức hỗ trợ:
2.1. Hỗ trợ theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội:
a. Chi phí hoả táng:
- Đối với thi hài người lớn: 3.000.000đ/trường hợp.
- Đối với thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000đ/trường hợp.
b. Chi phí vận chuyển:  500.000đ/trường hợp.
c. Các chi phí khác:
Áp dụng cho các đối tượng người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân mà chết trên địa bàn quận; người dân thuộc hộ nghèo; trẻ em dưới 6 tuồi, được hỗ trợ theo mức giá của Ban phục vụ lễ tang Hà Nội (niêm yết trên website: www.banphucvuletanghanoi.vn) các khoản chi phí như:
- Áo quan hoả táng;
- Đồ khâm liệm;
- Quản lý lưu giữ bình tro.
2.2. Hỗ trợ theo Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của HĐND quận Long Biên: 1.500.000 đồng/thi hài hoả táng.
(Một triệu năm trăm nghìn đồng/thi hài hoả táng).
3. Quy trình thực hiện hỗ trợ:       
3.1. Hỗ trợ theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội:
3.1.1. Đối với hộ gia đình, thân nhân của người chết có hộ khẩu trên địa bàn quận Long Biên:
a. Chủ hộ hoặc người đại diện gia đình của người chết đến UBND phường nơi cư trú để làm thủ tục khai tử, xác nhận hộ nghèo (đối với trường hợp người chết thuộc thành viên hộ nghèo).
b. UBND phường: Làm thủ tục khai tử, cấp giấy báo tử (theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ) và bản sao giấy báo tử; xác nhận hộ nghèo (nếu có) cho người chết trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư (eSam); Ban phục vụ lễ tang Hà Nội hoặc cơ sở hoả táng trên địa bàn Thành phố sẽ truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu xem xét, ký Hợp đồng và thanh toán tiền hỗ trợ chi phí trực tiếp cho người dân.
c. Chủ hộ hoặc người đại diện gia đình của người chết ký hợp đồng hoả táng với Ban phục vụ lễ tang Hà Nội hoăc cơ sở hoả táng trên địa bàn Thành phố và được hỗ trợ trực tiếp chi phí hoả táng (nêu tại khoản 2.1 mục I Hướng dẫn này).
d. Hồ sơ, thủ tục hoả táng:
- Bản sao Giấy báo tử;
- Giấy xác nhận hộ nghèo nếu người chết là thành viên hộ nghèo;
- Bản sao sổ hộ khẩu của người chết (riêng trường hợp người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, trẻ sơ sinh không có người thân, chết trên địa bàn phường phải có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền);
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ có giá trị khác tương đương của người thân người chết đến ký hợp đồng dịch vụ hoả táng.
đ. Ban phục vụ lễ tang Hà Nội, cơ sở hoả táng trên địa bàn Thành phố; Trên cơ sở các giấy tờ theo quy định tại điểm d khoản 1.1 Mục II hướng dẫn này, ký hợp đồng hoả táng và thực hiện giảm trừ kinh phí hỗ trợ hoả táng theo quy định với người ký hợp đồng.
Trường hợp chưa đủ điều kiện để được hỗ trợ kinh phí hoả táng tại thời điểm ký hợp đồng, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, người cùng hộ khẩu hoặc người thân của người chết hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trực tiếp đến Ban phục vụ lễ tang Hà Nội hoặc các cơ sở hoả táng để nhận tiền hỗ trợ (không thanh toán qua cá nhân hoặc tổ chức làm dịch vụ).
3.1.2. Đối với người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, trẻ sơ sinh không có người thân chết trên địa bàn quận:
a. UBND phường nơi có đối tượng chết trên địa bàn phối hợp với cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy báo tử và cho phép hoả táng, liên hệ với Ban phục vụ lễ tang Hà Nội hoặc cơ sở hoả táng trên địa bàn Thành phố phối hợp làm thủ tục hoả táng.
b. Đối với người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, trẻ sơ sinh không có người thân chết tại các cơ sở y tế thì Thủ trưởng các cơ sở y tế có trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy báo tử và liên hệ với Ban phục vụ lễ tang Hà Nội hoặc cơ sở hoả táng trên địa bàn Thành phố phối hợp làm thủ tục hoả táng.
3.2. Hỗ trợ theo Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND ngày 21/12/2015 của HĐND quận Long Biên:
a. Quy trình: Sau khi đã thực hiện hoả táng; gia đình, thân nhân người chết tới UBND Phường làm thủ tục thanh toán tiền hỗ trợ hoả táng;
b. Đối với đối tượng được quy định tại khoản 1- Mục I hướng dẫn này, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Theo mẫu);
+ Hợp đồng hỏa táng với Ban lễ tang Hà Nội, cơ sở hỏa táng (bản gốc) có đóng dấu xác nhận "đã thanh toán kinh phí hỗ trợ hỏa táng";
+ Hóa đơn tài chính (liên đỏ);
+ Giấy thanh toán hỗ trợ hỏa táng (bản gốc);
c. UBND các phường trên cơ sở các giấy tờ theo quy định tại điểm b- khoản 2- Mục II hướng dẫn này bổ sung bản trích lục khai tử và thanh toán tiền hỗ trợ hoả táng theo quy định.
d. Quy định về thời gian nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ hỏa táng: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoả táng.
* Lưu ý: Các trường hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoả táng đã ký hợp đồng với cơ sở hoả táng trước ngày 01/9/2016 vẫn thực hiện theo hướng dẫn trước đây. UBND các phường có trách nhiệm thanh toán và tập hợp báo cáo quyết toán với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Lao động - TBXH quận để tổng hợp báo cáo UBND quận và Thành phố theo quy định.

Chi tiết Văn bản số 1703/UBND-TCKH       /documents/303652/0/cv1703_signed.pdf/7fa5d6d3-c065-4a83-8271-f73b84b14075