Thông tin tuyên truyền

Điểm mới trong tổ chức bầu cử tại các phường của Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 30/03/2021 | 15:26  | Lượt xem: 109

Theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, tại Thành phố Hà Nội sẽ chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị từ năm 2021. Theo đó, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021 - 2026, 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của Thành phố sẽ không tổ chức HĐND phường. Tổ bầu cử được thành lập ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các quận và phường thuộc thị xã Sơn Tây sẽ chỉ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP, đại biểu HĐND quận hoặc thị xã.

Khi không tổ chức HĐND phường, trong Nghị quyết 97 của Quốc hội cũng quy định rất rõ quyền hạn và trách nhiệm của HĐND quận, thị xã. Một số nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của HĐND phường thì nay là thẩm quyền và nhiệm vụ của HĐND quận, thị xã. Cụ thể, HĐND quận, thị xã quyết định, phân bổ, điều chỉnh dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách quận, thị xã, trong đó bao gồm ngân sách của các phường; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công tại các phường; thông qua chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường. Đồng thời, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND cấp mình ở phường; hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND phường… Chủ tịch UBND quận, thị xã được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật công chức phường…

Với việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị từ năm 2021, việc lựa chọn các ứng cử viên để bầu đại biểu HĐND tại các địa phương này càng phải chú trọng hơn nữa về chất lượng. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã đồng tình đề xuất tăng thêm 09 đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhằm giúp Hà Nội sớm chủ động phương án nhân sự, dự kiến bố trí sắp xếp các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách sau cuộc bầu cử ngày 23/5 tới (tăng 01 Phó Chủ tịch HĐND, 04 Phó Trưởng ban và 04 Ủy viên hoạt động chuyên trách tại 04 Ban của HĐND TP Hà Nội). Với đề xuất này, sẽ giúp HĐND TP Hà Nội đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền TP. Đồng thời cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cùng tổ chức mô hình chính quyền đô thị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND TP Hà Nội.

Như vậy, dù không tổ chức HĐND phường, nhưng quyền đại diện của cử tri sẽ được nâng lên một mức cao, tạo điều kiện để chính quyền vận hành thể hiện sự công bộc, lấy hiệu quả nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là thước đo hiệu quả bộ máy cấp cơ sở.