chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
170-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/11/2017
187/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 30/10/2017
409/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 30/10/2017
164-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 11/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/10/2017
173/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017 30/09/2017
361/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2017 30/09/2017
159-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/09/2017
298/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2017 30/08/2017
162/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2017 30/08/2017
153-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 9/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/08/2017
269/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2017 29/07/2017
141/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2017 29/07/2017
148-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/07/2017
230/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2017 30/06/2017
122/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2017 30/06/2017
145-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/06/2017
181/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 30/05/2017
108/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 30/05/2017
138-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 6/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/05/2017
96/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2017 29/04/2017