chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 31/05/2018
172/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 31/05/2018
200-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 6/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 24/05/2018
102/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 28/04/2018
138/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 28/04/2018
195-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/04/2018
98/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018 30/03/2018
87/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2018 30/03/2018
189-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/03/2018
71/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 28/02/2018
59/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 28/02/2018
185-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/02/2018
61/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 30/01/2018
32/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 30/01/2018
184-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/01/2018
204/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 30/12/2017
485/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 30/12/2017
173-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/12/2017
198/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 30/11/2017
451/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 30/11/2017