chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
171/KH-UBND KH phát tiển KT-XH năm 2021 28/12/2020
33-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/12/2020
170/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 24/12/2020
399/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 12 24/12/2020
379/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, AN-QP năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 14/12/2020
27-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/11/2020
161/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 23/11/2020
353/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 11 23/11/2020
26-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/10/2020
150/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 23/10/2020
330/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 10 23/10/2020
24-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/09/2020
141/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 24/09/2020
289/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 9 24/09/2020
282/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-XH, ANQP 9 tháng đầu năm 2020 18/09/2020
12-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 9/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 25/08/2020
132/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 24/08/2020
258/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP tháng 08 24/08/2020
11-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/07/2020
117/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 24/07/2020