chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
280/BC-UBND BC thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, AN-QP năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 10/12/2021
84-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/11/2021
159/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ tháng 12 23/11/2021
263/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP tháng 11 23/11/2021
154/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 23/10/2021
234/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 10 23/10/2021
140/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 23/09/2021
210/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 9 23/09/2021
206/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, AN-QP 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 18/09/2021
133/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 23/08/2021
194/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 8 23/08/2021
55-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/07/2021
129/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 23/07/2021
167/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 7 23/07/2021
51-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/06/2021
119/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 23/06/2021
126/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 6 23/06/2021
101/BC-UBND BC tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021 01/06/2021
50-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/05/2021
115/KH-UBND KH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 24/05/2021