các hoạt động về tđkt

Những nét đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn phường Thượng Thanh năm 2015
Ngày đăng 09/12/2015 | 09:04  | Lượt xem: 483

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua",  làm cho phong trào thi đua của nhân dân ta có sức mạnh tinh thần lớn lao, tồn tại lâu bền, không ngừng phát triển gắn liền với sự phát triển đi lên của đất nước, của dân tộc. Người cho rằng thi đua là động lực phát huy lòng yêu nước; qua phong trào thi đua mà bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, cụ thể hoá lòng yêu nước bằng hành động thực tế trong chiến đấu, lao động sản xuất và học tập. Và cũng từ lòng yêu nước mà thúc đẩy thi đua, nâng cao hiệu quả thi đua. 

Xuất phát từ quan niệm "Thi đua là bản tính của con người", sau khi khẳng định "Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua", là gốc rễ của thi đua, "Thi đua hàng ngày, thường xuyên, liên tục" là động lực thúc đẩy cuộc sống và xã hội phát triển đi lên không ngừng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thi đua không chỉ là hoạt động tích cực và sáng tạo trong công việc hàng ngày, trong lao động sản xuất ra của cải vật chất, mà còn là hoạt động tinh thần, hoạt động tư tưởng, là biểu hiện của lòng yêu nước, biểu hiện tình cảm đối với quê hương đất nước, Tổ quốc và đồng bào; là tấm lòng, là trái tim và khối óc hết lòng phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, phấn đấu cho đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội ngày càng văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Năm 2015 là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, quan trọng của Đất nước và Thủ đô, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015; là năm đầu tiên thực hiện Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Trên tinh thần đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Thượng Thanh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng, phát hiện xây dựng và nhân rộng mô hình mới, nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 28/01/2015 của UBND quận Long Biên về công tác thi đua - khen thưởng năm 2015. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua "Ng­ười tốt, việc tốt" nói riêng; Trong năm 2015 Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 238-NQ/ĐU ngày 29/01/2015 về việc đổi mới công tác Thi đua khen thưởng trong gai đoạn; Hội đồng TĐKT phường Thượng Thanh đã ban hành Kế hoạch số 70 về công tác thi đua khen thưởng năm 2015, tập trung chỉ đạo, phát động phong trào thi đua sâu rộng tới các cấp, các ngành đoàn thể, đơn vị và các TDP, mà trọng tâm là phong trào "Người tốt, việc tốt" để tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - xã hội của phường. Tích cực hưởng ứng Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt do UBND quận phát động và triển khai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn nhằm phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu, đẩy mạnh phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn phường. Từ những nét đổi mới trong công tác TĐKT đã có tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội và ANQP năm 2015.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế của phường 10 tháng đạt mức tăng tr­ưởng khá, đạt kế hoạch và dự toán giao. Thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng đạt 16.883.639.074 đồng đạt 119% kế hoạch quận giao. Trong đó: Thu theo kế hoạch giao là 12.132.935.117 đồng, đạt 129% kế hoạch quận giao; Thu chuyển nguồn, kết dư năm 2014 chuyển sang 4.750.703.957 đồng. Chi ngân sách phường thực hiện đến hết tháng 10/2015 là: 8.708.909.314 đồng, đạt 73% kế hoạch. Trong đó: Chi thường xuyên 7.620.912.314 đồng, đạt 76% kế hoạch sau bổ sung. Thu thuế ngoài quốc doanh thực hiện hết tháng 10/2015 là 1.860.461.000 đồng, đạt 95% so với kế hoạch quận giao. Trong đó nhiều loại thuế đạt mức cao như: Thuế môn bài đạt 138% kế hoạch quận giao; Thu lệ phí trước bạ đạt 173% so với kế hoạch quận giao; Phí và lệ phí đạt 119% so với kế hoạch giao.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nư­ớc được đẩy mạnh, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945 - 02/9/2015), các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác phòng chống dịch bệnh và các ch­ương trình y tế được thực hiện tốt. Công tác chính sách người có công, bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt công tác giảm nghèo, đã giảm 8 hộ, đạt 160% chỉ tiêu giao, xây sửa 03 nhà ĐĐK, 02 nhà tình nghĩa.

Hưởng ứng cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt quận Long Biên năm 2015, Hội đồng TĐKT đã ban hành kế hoạch và triển khai sâu rộng đến các ngành đoàn thể, các Tổ dân phố. Trên tinh thần "Nêu gương" vừa khơi nguồn sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân vừa tạo ra sức hút, sự lan tỏa của chính phong trào với quần chúng nhân dân. "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". "Lấy gương người tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục lớn". Cũng từ sự định hướng đúng đắn của Bác, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" ngày càng đi vào chiều sâu và hướng tới mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Đã tiếp nhận 8 bài viết dự thi về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và đã gửi về Ban tổ chức cuộc thi đảm bảo chất lượng. Năm 2015, Hội đồng Thi đua khen thưởng đề nghị quận biểu dương 03 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp quận, trong đó có 01 gương là điển hình tiên tiến phát hiện tại Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Công tác tuyên dương khen thưởng được chú trọng, đặc biệt trong các phong trào thi đua. UBND phường đã tuyên dương khen thưởng cho 25 đồng chí CBCC, LĐHĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng với số tiền là 5.000.000đ. Biểu dương khen thưởng các tại các hội nghị sơ kết, tổng kết của các ngành đoàn thể với tổng số 71 tập thể; 202 cá nhân; 54 gia đình, tổng số tiền thưởng là 54.600.000đ. Công tác thi đua khen thưởng của phường đã được các ngành đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng như lời Bác Hồ đã căn dặn: "Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

Cùng với những đổi mới căn bản và toàn diện trên lĩnh vực Thi đua khen thưởng, việc phát hiện và tôn vinh nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên, chắc chắn sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội - An ninh quốc phòng năm 2015.