Ban pháp chế HĐND phường

Ban Pháp chế HĐND phường

Ban Pháp chế HĐND phường gồm 05 thành viên

TT

Họ và tên

Chức vụ -Địa chỉ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Đinh Quang Vịnh

Công chức Tư pháp, Tổ 26, Trưởng ban

0904279206

 

2

Nguyễn Thị Thu Hoài

Văn phòng Đảng ủy, Tổ 28, Phó ban

0904449141

 

3

Phạm Văn Trung

TTDP số 12, Thành viên

0904959724

 

4

Hà Văn Bình

BTCB Tổ 26, Thành viên

0988614553

 

5

Hoàng Văn Khanh

TTDP số 1, Thành viên

0913554852