Ban kinh tế xã hội

Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường

Ban kinh tế xã hội HĐND phường gồm 05 thành viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ -Địa chỉ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Việt Hùng PCT MTTQ, Tuyên giáo Đảng ủy phường, Tổ 9, Trưởng ban

0916022637

 

2

Dương Thị Hồng

Chủ tịch Hội PN, Tổ 19, Phó ban

0913068626

 

3

Nguyễn Thanh Sơn

TTDP số 21, Thành viên

0983737096

 

4

Nguyễn Văn Bình

              TTDP số 5, Thành viên

0936584229

 

5

Nguyễn Thị Phương

HT Trường THTT, Thành viên

0916520099