bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Thượng Thanh làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
Ngày đăng 22/02/2021 | 08:55  | Lượt xem: 215

Đảng bộ phường Thượng Thanh hiện có 1158 đảng viên đang sinh hoạt ở 27 chi bộ trực thuộc. Trong năm qua, Đảng bộ phường Thượng Thanh đã quan tâm, chú trọng các mặt công tác xây dựng Đảng, sự lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của địa phương.

Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy phường đã thường xuyên quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết các cấp gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Đảng bộ cụ thể, sát với tinh hình thực tế của địa phương. Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI và khóa XII) của Đảng với những việc làm thiết thực, hiệu quả, chuyển biến mạnh lâu dài, đúng thực chất, tạo ra phong trào sâu rộng trong nhân dân. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Hằng năm 100% đảng viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đố là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên cuối năm. Năm 2020, Đảng ủy đã tổ chức tốt 02 lớp quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 03 chương trình công tác toàn khóa, 03 buổi nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế cho đảng viên toàn Đảng bộ. Các chi bộ luôn làm cầu nối gắn kết giữa Đảng với nhân dân, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường giải quyết những vấn đề có liên quan, thực hiện có hiệu quả đạo đức công vụ gắn với thực hiện quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng ủy, UBND, các đoàn thể, nhà trường. Đảng viên trong Đảng bộ không có biểu hiện đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhiều đồng chí đã nêu cao ý thức, tinh thần học tập để nâng cao trình độ kiến thức, tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, gương mẫu trong công tác trong cuộc sống, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi chi bộ, tổ chức phân công. Qua các cuộc kiểm tra giám sát của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ đã quan tâm chú trọng về chất lượng thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao và có kiểm tra, giám sát.

 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ IV

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ tiếp tục đổi mới phong cách làm việc theo hướng sâu sát cơ sở; phân công nhiệm vụ cho đảng ủy viên theo dõi các chi bộ trực thuộc, cụ thể hóa trách nhiệm, quyền hạn của Đảng ủy viên vào quy chế làm việc của Đảng ủy. Việc cụ thể hóa trách nhiệm đã giúp Đảng ủy phường nắm rõ tình hình của các chi bộ trực thuộc, kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Năm 2020 Đảng ủy phường cũng chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội, Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường đã xây dựng Phương án số 02-PA/ĐU ngày 08/10/2019 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách phường và tổ dân phố trên địa bàn phường theo hướng tinh giảm và hiệu quả theo đó đã giảm từ 12 chi bộ, 12 tổ dân phố; sắp xếp 07 người kiêm nhiệm cho 09 chức danh, 05 đồng chí BTCB kiêm Trưởng ban CTMT. Cũng trong năm 2020, Đảng ủy phường đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội, phối hợp rà soát và thành lập được 01 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác bồi phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng luôn được quan tâm, đã kết nạp 14 đảng viên đạt 116,6% so với chỉ tiêu giao, chuyển đảng chính thức cho 12 đ/c; tiếp nhận và giới thiệu 62 đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5, 02/9, 07/11 cho 78 đồng chí đảm bảo đúng thời gian. Chỉ đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân từ phường tới các tổ dân phố.

 

Chỉ đạo đại hội chi bộ tổ dân phố số 11 nhiệm kỳ 2020-2022

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Qua đó đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ và đảng viên, giúp các chi bộ có biện pháp khắc phục. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các nội dung công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2020, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 18 chi bộ và 03 đảng viên. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. 100% các chi bộ xây dựng, thực hiện giám sát thường xuyên. Năm 2020 công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ vẫn duy trì trong tốp đầu của quận.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát

Cũng trong năm qua, công tác dân vận Đảng, chính quyền luôn được quan tâm đẩy mạnh, chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể được nâng lên, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương góp phần giải quyết vướng mắc nảy sinh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đơn thư… Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH 11 về thực hiện QCDC ở cơ sở và 6 quy chế dân chủ trong các loại hình mới. Phong trào “Dân vận khéo” của phường đã đạt được những kết quả được ghi nhận, các tổ dân vận thường xuyên rà soát, bổ sung kiện toàn khi có thay đổi về nhân sự. Tổ dân vận đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy Đảng triển khai tới đảng viên, nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân; phối hợp nắm tình hình và tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh phức tạp trên địa bàn.

Với những kết quả đã đạt được trong những qua đặc biệt là năm 2020, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho nhân dân và cán bộ phường, Đảng bộ đã được Thành ủy Hà Nội tặng cờ là đơn vị đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (giai đoạn 2015-2019) và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành đã góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, mang lại sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường Thượng Thanh phát triển, văn minh, giàu đẹp./.