MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

Tuần văn hóa thương mại - làng nghề - quận Long Biên năm 2020

Bài viết chuyên sâu

Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhà giáo (20/11/2020 14:23:00)

Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nói chung và quý thầy cô giáo nói riêng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều công sức,...
Xem tất cả