MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO THỰC HIỆN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VIRUS CORONA

Bài viết chuyên sâu

6 kết quả hoạt động MTTQ phường Thượng Thanh trong năm 2020 (22/02/2021 17:57:00)

Với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận đã góp...
Xem tất cả